Попълни пропуснатите думи в изреченията.

Използвайте думите:
вода; мирис; водопроводи; пречиствателни; обема; животните; загряване; разтворител; цвят; течно, твърдо и газообразно
Растенията, и хората не могат да живеят без въздух и .
От сладките водни басейни през станции по водата достига до нашия дом.
И водата, и въздухът нямат и .
Водата е добър на някои вещества.
При въздухът се разширява и увеличава си.
Водата има три агрегатни състояния: .