Квакащата пощенска кутия

Доналд Бисет

  
Отбележи верния отговор. За справка използвай Читанката, стр.90.