Лили на морското дъно

Прочети внимателно и попълни празните прозорчета.

За справка използвай Читанката на стр. 86 и 87.
Колко било всичко! Една от друга по-чудни се редували хубостите . Странни морски животни, прилични на , шавали с прозрачни ; кафяви и зелени водорасли вълнували пасбища, сред които се стрелкали шарено набраздени ...
А картината долу всеки миг се меняла и ето че водата се изпълнила с безброй прозрачни медузки... - синкави и розови, те плавали около и пеели:

- Ний сме медузките, ний сме медузките -
вижте ни как си надуваме ,
ха-ха-ха!