Околен свят - изходно ниво - ІІ клас

Отбележи верния отговор.