Пепеляшка

Шарл Перо

Попълнете пропуснатите гласни.
Живял някга един мъж. Жна му рано умрял и той станал сам да се грижи за дъщря си.

Скоро се женил пвторно и новата му спруга била най-вискомерната и срдита жна на свта. Тя също била вдвица и имала две дъщри от първия си брак. Нейнит момичта напълно й приличли. Били също такива ндменни и свадливи.

Още т първия ден мащхата зпочнала да нгрубява заварената двойка. Давла й най-парцливите дрехи, най-малко хрна, а й възлагала най-тежката рабта. Момичето спяло на твана върху сламена пстелка, а сстрите й живеели в топлите и светли стаи и спели на чисти, меки лгла.

Като свършело възложената му рабта, гркото момиче сядало да се стопли при кмината, до сндъчето с пепелта и затова всички го наричали Ппляшка.

Ппляшка търпливо ден след ден понасяла всички биди и не се плаквала.