Светът около нас

Упражнение за самостоятелна работа - м. декември

Прочетете внимателно въпросите и отбележете верния отговор.