Моето училище

Подредете текста според плана:

1. Име на училището.
2. Сграда, стаи, кабинети.
3. Двор.
4. Моята класна стая. Как да я пазим чиста.
5. Какво ми харесва най-много в училище?