Тема: Моите любими неща

Цел: Да се визуализират познанията за себе си и за другите в групата. Да продължи процесът на опознаване на децата помежду им. Да се стимулират да говорят за интересните за тях дейности и занимания.

Материали: постери, флумастери, картинки с любими за децата предмети и дейности, лепило

Дейност:

Изработва се общ постер с любими за децата дейности и предмети. Важно е децата да имат достатъчно картинки за избор.

 

Тема: Моите любими неща - игра

Цел: Да се направи опит за систематизиране на данни чрез работата по групи. Децата сами да следят за спазването на правилата при игра.

Материали: бели листи, листи/според броя на групите/ с начертаната игра, зарче, малки фигурки, камъчета и др.

Дейност:

Децата се разделят на групи чрез игра - на гърба на всяко дете се залепва цветен етикет/четири различни цвята/. В четирите ъгъла на стаята се поставят обръчи с тези цветове. Децата трябва да се разделят на групи според цветовете на етикетите си. По време на играта не се говори.

На всяка група се поставя задача - да преброят и запишат върху белия лист отговора на въпроса:

·        Кой е любимият плод на най-много деца от групата?

·        Коя е любимата дейност на най-много деца от групата?

·        Кое е любимото животно на най-много деца от групата?

·        Коя е любимата играчка на най-много деца от групата?

Децата ползват изработените в предишните занятия визитни картички и постер. След обсъждане в малката група, говорител представя резултатите пред всички.

Групата може да излезе с предложение за включване на любимия плод по-често в менюто; включване на дейност, свързана с това, което най-много обичат да правят децата, в ежедневните им занимания; засаждане на любимите растения в градината, отглеждане на любимото животно в зоокът и т.н. Ако постъпят такива предложения, да се проведе последващо занятие, в което да се обсъди дали са изпълними, кой би могъл да помогне и с какво, какво могат да направят самите деца и за какво ще им трябва помощ от възрастните, какви ще бъдат техните задължения след изпълнението на проекта. Да се излъчат деца, които ще се срещнат с отговорните за това възрастни/директор на детската градина, домакин и др./. Предварително да обмислят начина на представяне на желанието си, как да го представят така, че да заинтригуват тези, които могат да помогнат. По този начин децата разработват мини-проект по въпрос, който ги вълнува, свързан с ежедневието им в детската градина и естествено възникнал в процеса на работата им по Образование за демократично гражданство. Разработването на проекта трябва да премине през няколко етапа.

·        Подготовка и мотивиране на участниците.

·        Избор на проблем.

·        Събиране на информация и изследване на проблема.

·        Разработване на собствен вариант за решаване на проблема.

·        Подготовка за представянето на проблема.

·        Представяне на проблема.

·        Обсъждане на придобития опит по време на работата.

 

Всяка група има пред себе си лист с начертано игрално поле/приложение 1/ и зарче. След приключване на обсъждането, всяка група залепва картинка с любимия предмет или дейност върху избрано от нея празно поле върху всяка от игрите.

В играта участват 3-4 деца. Пръв започва този, който има най-висок резултат при хвърляне на зарчето. Играе се с малки камъчета, играчки, пешки и др. При попадане на квадратче с картинка играчът се придвижва на другото поле със същата картинка. Ако попадне на някой от любимите предмети или дейности на децата от групата, е длъжен да покаже с подходящи движения нарисуваното на картинката. Играта печели този, който пръв стигне до знамето.

Победителите участват във финална игра, която може да се проведе върху разчертано поле на пода на помещението или в двора на детската градина. Играе се с голямо зарче, а самите деца са “пешки”, които се движат в разчертаните полета.