Детето е свидетел, свидетел с развиваща се моралност - то търси улики как трябва да се държи и ги намира вм начина, по който ние, родителите и учителите, живеем живота си, правим избори, отнасяме се към хората, показваме в нашите действия мотивите, желанията, ценностите си, като казваме на тези малки наблюдатели много повече отколкото си мислим.

Р. Коулз

Обучението в демократично гражданство е

обучение в общуване и сътрудничество за изграждането на практически нагласи и умения в жизнено важните сфери на семейните отношения, училището, работната среда, малката общност, държавата;

обучение в познаването и зачитането на основните човешки права и на законите като принципи на съвместното съществуване и като основа на съвременната българска демокрация;

наблягане на личностното и моралното развитие на младия човек, на себепознаването и себеутвърждаването в рамките на взаимодействието с другите хора.

Какви са целите на образованието в демократично гражданство в предучилищна възраст?